سیستم های یکپارچه مدیریت اطلاعات ممیز:
این نرم افزار شامل زیر سیستم های زیر می باشد:
  • سیستم حسابداری
  • سیستم خزانه
  • سیستم فروش
  • سیستم انبار
  • تدارکات و خرید
  • پرسنلی
  • برنامه ریزی تولید
  • سیستم حمل ونقل
Info@Momayez.Net
.
ممیز | درباره ما | تماس با ما | ثبت نام